Untitled Document
ความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย
การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉาย
คณะกรรมการของมูลนิธิตะวันฉาย
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
การติดตามรักษาในแต่ละช่วงอายุ
รายงานการประชุม/รายงานประจำปี
รายนามผู้บริจาค

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

 

 


ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ


ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
ประธานกรรมการ

                                
ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
                                       ผศ.ทพ.นพ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
รองประธานกรรมการ                                                 รองประธานกรรมการ

                                      
นางวีระวรรณี ตันตาปกุล                                                  นางดวงใจ สุคนธมาน
เหรัญญิก                                                                      เลขานุการ

                       
       รศ.กุสุมา ชูศิลป์                          รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี                 นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง
กรรมการ                                           กรรมการ                                      กรรมการ

              
นายชาญชัย นันทจิวากรชัย             ผศ.ทพญ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์              ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
กรรมการ                                            กรรมการ                                        กรรมการ

    
นางเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์                  นางจินตนา บุญจันทร์                     นางสาวศศิธร แสงพงศานนท์
กรรมการ                                       กรรมการ                                          กรรมการ


นางสุธีรา ประดับวงษ์
กรรมการ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ใบประกาศทะเบียนมูลนิธิ ตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

 

 


 
 

Copyright © 2009-2018 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า