Untitled Document
ความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย
การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉาย
คณะกรรมการของมูลนิธิตะวันฉาย
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
การติดตามรักษาในแต่ละช่วงอายุ
รายงานการประชุม/รายงานประจำปี
รายนามผู้บริจาค

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

 

 


ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

 

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษา

2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า

3. สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการทางศรีษะและใบหน้าและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริหารวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้โครงการตะวันฉาย)

5. ดำเนินกิจกรรมหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์

6. ไม่สนับสนุนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

 

 

 

 


 
 

Copyright © 2009-2018 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า