Untitled Document
ความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย
การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉาย
คณะกรรมการของมูลนิธิตะวันฉาย
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
การติดตามรักษาในแต่ละช่วงอายุ
รายงานการประชุม/รายงานประจำปี
รายนามผู้บริจาค

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

 

 


ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

 

 

การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย

1.      การจัดตั้ง สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย 

2.   การจัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.      การจัดตั้ง ชมรมพยาบาลเพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

4.      การจัดตั้ง ชมรมผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า

5.   การก่อตั้ง กองทุนตะวันฉาย  กองทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า

6.   โครงการ พัฒนาทักษะของผู้ปกครองเพื่อการดูแลป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและเครือข่ายของทีมงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ต้องการดูแลแบบองค์รวม และพัฒนาการด้านการพูดและภาษาในเขตชุมชนเมือง

8.   โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าแบบสหวิทยาการ ประเทศไทย ครั้งที่ 1 .. 2546”

9.   โครงการวิจัยแบบสหสถาบัน การศึกษาอุบัติการณ์และสาเหตุของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

 


 
 

Copyright © 2009-2018 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า