Untitled Document
ความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย
การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉาย
คณะกรรมการของมูลนิธิตะวันฉาย
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
การติดตามรักษาในแต่ละช่วงอายุ
รายงานการประชุม/รายงานประจำปี
รายนามผู้บริจาค

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

 

 


ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

 

 

 

:: ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯได้ทางตู้บริจาคของมูลนิธิ ซึ่งมี 2 ขนาดดังนี้
 
1. ตู้บริจาคขนาดเล็ก(ตู้อะครีลิก) สถานที่ที่มีตู้บริจาคบ้างแล้วในจังหวัดขอนแก่น เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิกศัลยกรรม ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานที่ออกกำลังกาย(Fitnet) โชว์รูมขายรถยนต์ เป็นต้น

ตู้ขนาดเล็กสำหรับตั้งบนเคาน์เตอร์ สูง 20 ซม. กว้าง 20 ซม.

แผ่นพับแนะนำมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ แนบข้างตู้บริจาค
 
2. ตู้บริจาคขนาดใหญ่ (ตู้นิรภัย) สถานที่ที่มีตู้บริจาคบ้างแล้วในจังหวัดขอนแก่น เช่น โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า การประปา เป็นต้น

ตู้บริจาคขนาดใหญ่มีล้อเลื่อนสำหรับวางกับพื้น

 

:: หากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะให้มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ นำตู้บริจาคไปวางหรือติดตั้ง
 
สามารถติดต่อได้ที่ :-

        

คุณพนิตนาฏ  อาสนสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง  081-1851151

หมายเลขโทรศัพท์­สำนักงาน :  0-4336-3123  Fax: 0-4320-2558 

    E-mail address : panitnat_off@hotmail.com


E-mail address : cleft@kku.ac.th

 


 
 

Copyright © 2009-2018 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า