Untitled Document
ความเป็นมาของมูลนิธิตะวันฉาย
การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉาย
คณะกรรมการของมูลนิธิตะวันฉาย
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
การติดตามรักษาในแต่ละช่วงอายุ
รายงานการประชุม/รายงานประจำปี
รายนามผู้บริจาค

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

 

 


ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

 

 

 

:: รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนตะวันฉาย เพื่อก่อตั้ง

"มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า"


:: รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบกองทุนตะวันฉาย เพื่อก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉายฯ ในวันตะวันฉาย ที่ 23 ธันวาคม 2551


:: รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำเสื้อตะวันฉาย

เนื่อง ในวันตะวันฉาย ที่ 23 ธันวาคม 2551


:: รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบกองทุนช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่ยากไร้จำนวน 54 ครอบครัว เนื่องในวันตะวันฉาย ที่ 23 ธันวาคม 2551


::รายนามผู้บริจาคประจำปี  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม พ.ศ. 2553-31 มิถุนายน พ.ศ. 2553)         

+ เดือนกรกฏาคม 2553
+ เดือนสิงหาคม 2553
+เดือนกันยายน 2553
+เดือนตุลาคม 2553
+เดือนพฤศจิกายน 2553
+เดือนธันวาคม 2553
+เดือนมกราคม 2554
+เดือนกุมภาพันธ์ 2554
+เดือนมีนาคม 2554
+เดือนเมษายน 2554
+เดือนพฤษภาคม 2554
+เดือนมิถุนายน2554
+เดือนกรกฏาคม 2554
+เดือนสิงหาคม 2554
+เดือนกันยายน 2554
+เดือนตุลาคม 2554
+เดือนพฤศจิกายน 2554
+เดือนธันวาคม 2554

+เดือนมกราคม 2555
+เดือนกุมภาพันธ์ 2555
+เดือนมีนาคม2555
+เดือนเมษายน2555
+เดือนพฤษภาคม2555
+เดือนมิถุนายน2555
+เดือนกรกฏาคม2555
+เดือนสิงหาคม 2555
+เดือนกันยายน2555

+เดือนตุลาคม2555

+เดือนพฤศจิกายน2555

+เดือนธันวาคม 2555

 

+เดือนมกราคม 2556

+เดือนกุมภาพันธ์ 2556

+เดือนมีนาคม 2556

+เดือนเมษายน 2556

+เดือนพฤษภาคม 2556

+เดือนมิถุนายน 2556

+เดือนกรกฏาคม 2556

+เดือนสิงหาคม 2556

+เดือนกันยายน2556

+เดือนตุลาคม2556

+เดือนพฤศจิกายน2556

+เดือนธันวาคม2556

 

+เดือนมกราคม2557

+เดือนกุมภาพันธ์2557

+เดือนมีนาคม2557

+เดือนเมษายน2557

+เดือนพฤษภาคม2557

+เดือนมิถุนายน2557

+เดือนกรกฏาคม2557

+เดือนสิงหาคม2557

+เดือนกันยายน2557

+เดือนตุลาคม2557

+เดือนพฤศจิกายน2557

+เดือนธันวาคม2557

+เดือนมกราคม2558

+เดือนกุมภาพันธ์2558

+เดือนมีนาคม2558

+เดือนเมษายน2558

+เดือนพฤษภาคม2558

+เดือนมิถุนายน2558

+เดือนกรกฏาคม2558

+เดือนสิงหาคม2558

+เดือนกันยายน2558

+เดือนตุลาคม2558

+เดือนพฤศจิกายน2558

+เดือนธันวาคม2558


+เดือนมกราคม 2559

+เดือนกุมภาพันธ์ 2559

+เดือนมีนาคม 2559

+เดือนเมษายน 2559

+เดือนพฤษภาคม 2559

+เดือนมิถุนายน 2559

+เดือนกรกฏาคม 2559

+เดือนสิงหาคม 2559

+เดือนกันยายน 2559

+เดือนตุลาคม 2559

+เดือนพฤศจิกายน 2559

+เดือนธันวาคม 2559


+เดือนมกราคม2560

+เดือนกุมภาพันธ์2560

+เดือนมีนาคม2560

+เดือนเมษายน2560

+เดือนพฤษภาคม2560

+เดือนมิถุนายน2560

+เดือนกรกฏาคม2560

+เดือนสิงหาคม2560

+เดือนกันยายน2560

+เดือนตุลาคม2560

+เดือนพฤศจิกายน2560

+เดือนธันวาคม2560

+เดือนมกราคม2561

+เดือนกุมภาพันธ์2561

+เดือนมีนาคม2561

+เดือนเมษายน2561

+เดือนพฤษภาคม2561

+เดือนมิถุนายน2561

+เดือนกรกฏาคม2561

+เดือนสิงหาคม2561

+เดือนกันยายน2561

 


 
 

Copyright © 2009-2018 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า